ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಕಾರವಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ